Uttryckande Konstterapi

 

Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa språkens läkande, befriande och utvecklande egenskaper.

I äldre kulturer användes ritualer och konstuttryck för att gestalta och bearbeta viktiga händelser och förlopp i människans livscykel.
I vårt moderna västerländska samhälle ligger tonvikten på naturvetenskap och teknik. Kunskapen om de kreativa processernas betydelse och användningsområden där människan står i centrum -
i vårdande arbete, i socialt arbete, i utbildning - har i stor utsträckning gått förlorad. Uttryckande konstterapeuter arbetar inom sjuk- och friskvård, i pedagogiska sammanhang, inom företag och organisation.

Målsättningen är att hjälpa människor till ökad kreativitet, djupare självkännedom, ökad frihet och mening i sina liv.
Uttryckande konstterapi är en terapimetod där man kombinerar verbala och icke-verbala uttryckssätt.I uttryckande konstterapi används olika konstformer (modaliteter) i arbetet:

Bild         Bildskapande med olika material, skulpturarbete och installationer.

Dans       Kroppsliga uttryck genom dans och rörelse.

Musik      Ljud- och rytmimprovisationer med hjälp av instrument och musikupplevelser genom inspelad musik.

Drama     Psykodrama, sociodrama och teaterarbete.

Poesi       Dikter, prosa, sagor, myter, narrativa förlopp.Enskilda terapier

Korttidsterapi
12-15 tillfällen. Under tidsbegränsad terapi bearbetas ett särskilt uttalat fokus.


Långtidsterapi
En form som betonar den terapeutiska processen och fortgår efter överenskommelse mellan terapeut och klient.


Gruppterapi

10 gånger à 2 timmar. Deltagare utforskar sig själv och de egna uttrycken med konstnärliga metoder i en mindre grupp. Gruppen finns som stöd, samtalspartner och energikälla till att våga växa som människa.


Workshops och kurser

Möjlighet för den som är nyfiken på Uttryckande Konst att pröva på. Halvdagar och 2-3 dagar erbjuds som alternativ.


Frigörande måleri

Sinnenas näringsoas – ostörd tid bara för dig tillsammans med andra i mindre grupp. Enkel meditation i tystnad eller till musik kombinerad med måleriets och rörelsens avspännande effekt och frigörande kraft.


Uttryckande Konst i pedagogik

Fortbildning för personalgrupper, arbetslag och ledningsgrupper. Inspiratitionsdagar, personaldagar och planeringsdagar.


Hästen och Uttryckande Konst

Med hästen och konsten som följeslagare på en inre och yttre resa.


Företagsanpassad Uttryckande Konst

Jag kan efter kontakt och behovsanalys arbeta med teambuildning, krishantering eller vara en del av ditt företag eller organisations hälsoprofil där jag erbjuder en metodik avpassad för att fungera friskvårdande, stresshanterande och rehabiliterande.